Web Title:110 學年度 桃園市立仁和國小四年三班110 學年度 桃園市立仁和國小四年三班

三年級「成語高手」閱讀教學課程計畫

一、依據:

(一)桃園市國民中小學推動「閱讀桃花源」四年計畫辦理。
(二)本校學校本位課程閱讀計劃。

二、目的:

(一)培養學生良好的閱讀習慣,提昇學生的語文程度,透過鼓勵學生善用學校及圖書館資源,達成書香滿校園。

(二)藉由老師之導讀,鼓勵學生多元化閱讀書籍、分享心得,豐富情感,增進智慧。

(三)擴大學生求知領域,並增進寫作能力,有效提昇語文能力。

(四)啟發學生主體自學,增進思辨能力,涵養文學氣息及情操。

(五)營造校園文學及閱讀能力。

三、設計理念:

(一)希望藉由一系列的發表、討論、介紹與講解...等活動,讓學生能養成良好的閱讀習慣,建立正確的人生觀,體會人與自然的關係,進而擁有解決問題的能力。

(二)有鑒於學童寫作時常會誤用成語,起因於學童對於成語的意思不了解,為了讓學童對成語有更進一步的認識,於是規劃三個主題活動分為上下學期來實施,希望學童可以透過聽、說、讀、寫、作的學習,以感知來探索事件,並自信的說成語;除了讓學生體會到團隊合作的重要性,亦能尊重、關懷團隊的成員,讓學生從遊戲中學習,最後體驗到學習的樂趣而達成完整的學習經驗。

四、實施時間:學校晨間閱讀時間及國語文課程中實施。

五、實施對象:三年級師生。

六、課程(活動)內容說明:

課程(活動)名稱

課程(活動)內容概述

備註

1

成語教學

(上下學期)

教師配合國語課程內容出現過的成語進行成語教學,藉此讓學生了解成語的由來,並透過完成成語學習單,加深學生學習印象。(課堂實施)

學習單

2

成語漫畫創作

(寒假中)

請學生於寒假時依據學習過的成語,依學生喜好選擇2則成語故事,將故事的內容大意,設計成四格漫畫。

八開圖畫紙

3

漫畫創作展

 1. 學生介紹自己的作品,說明創作理念。
 2. 各班選出6-8件優秀作品進行學年票選。
 3. 由學年班級學生票選出優秀成語作品,並在學校圖書館展出,提升學生榮譽感。

成語漫畫評選單、活動照片

 

七、預期成效 :

(一)學生了解成語的意涵與應用。

 (二)學生會將所學之成語應用在作文中。

 (三)學生會將成語形象化。

 (四)學生會對成語學習產生喜好。

 •  
  1) 三年級閱讀教學課程計畫-109學年.doc

班導 陳信均老師

期中考

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87
 • slider image 88
 • slider image 89
 • slider image 90
 • slider image 91
 • slider image 92
 • slider image 93
 • slider image 94
 • slider image 95
 • slider image 96
 • slider image 97
 • slider image 98
 • slider image 99
 • slider image 100
 • slider image 101
 • slider image 102
 • slider image 103
 • slider image 104
 • slider image 105
 • slider image 106
 • slider image 107
 • slider image 108
 • slider image 109
 • slider image 110
 • slider image 111
 • slider image 112
 • slider image 113
 • slider image 114
 • slider image 115
 • slider image 116
 • slider image 117
 • slider image 118
 • slider image 119
 • slider image 120
 • slider image 121
 • slider image 122
 • slider image 123
 • slider image 124
 • slider image 125
 • slider image 126
 • slider image 127
 • slider image 128
 • slider image 129
 • slider image 130
 • slider image 131
 • slider image 132
 • slider image 133
 • slider image 134
 • slider image 135
 • slider image 136
 • slider image 137
 • slider image 138
 • slider image 139
 • slider image 140
 • slider image 141
 • slider image 142
 • slider image 143
 • slider image 144
 • slider image 145
 • slider image 146
 • slider image 147
 • slider image 148
 • slider image 149
 • slider image 150
 • slider image 151
 • slider image 152
 • slider image 153
 • slider image 154
 • slider image 155
 • slider image 156
 • slider image 157
 • slider image 158
 • slider image 159
 • slider image 160
 • slider image 161
 • slider image 162
 • slider image 163
 • slider image 164
 • slider image 165
 • slider image 166
 • slider image 167
 • slider image 168
 • slider image 169
 • slider image 170
 • slider image 171

2020農博環境教育園區(羽婕媽媽辛苦了)

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

寄信給班導

空氣品質 (PSI) 預報

活動剪影秀-1

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64

2020仁和校慶運動會

推文工具-1