Web Title:112 學年度 桃園市立仁和國小六年二班112 學年度 桃園市立仁和國小六年二班

三年級「成語高手」閱讀教學課程計畫

一、依據:

(一)桃園市國民中小學推動「閱讀桃花源」四年計畫辦理。
(二)本校學校本位課程閱讀計劃。

二、目的:

(一)培養學生良好的閱讀習慣,提昇學生的語文程度,透過鼓勵學生善用學校及圖書館資源,達成書香滿校園。

(二)藉由老師之導讀,鼓勵學生多元化閱讀書籍、分享心得,豐富情感,增進智慧。

(三)擴大學生求知領域,並增進寫作能力,有效提昇語文能力。

(四)啟發學生主體自學,增進思辨能力,涵養文學氣息及情操。

(五)營造校園文學及閱讀能力。

三、設計理念:

(一)希望藉由一系列的發表、討論、介紹與講解...等活動,讓學生能養成良好的閱讀習慣,建立正確的人生觀,體會人與自然的關係,進而擁有解決問題的能力。

(二)有鑒於學童寫作時常會誤用成語,起因於學童對於成語的意思不了解,為了讓學童對成語有更進一步的認識,於是規劃三個主題活動分為上下學期來實施,希望學童可以透過聽、說、讀、寫、作的學習,以感知來探索事件,並自信的說成語;除了讓學生體會到團隊合作的重要性,亦能尊重、關懷團隊的成員,讓學生從遊戲中學習,最後體驗到學習的樂趣而達成完整的學習經驗。

四、實施時間:學校晨間閱讀時間及國語文課程中實施。

五、實施對象:三年級師生。

六、課程(活動)內容說明:

課程(活動)名稱

課程(活動)內容概述

備註

1

成語教學

(上下學期)

教師配合國語課程內容出現過的成語進行成語教學,藉此讓學生了解成語的由來,並透過完成成語學習單,加深學生學習印象。(課堂實施)

學習單

2

成語漫畫創作

(寒假中)

請學生於寒假時依據學習過的成語,依學生喜好選擇2則成語故事,將故事的內容大意,設計成四格漫畫。

八開圖畫紙

3

漫畫創作展

 1. 學生介紹自己的作品,說明創作理念。
 2. 各班選出6-8件優秀作品進行學年票選。
 3. 由學年班級學生票選出優秀成語作品,並在學校圖書館展出,提升學生榮譽感。

成語漫畫評選單、活動照片

 

七、預期成效 :

(一)學生了解成語的意涵與應用。

 (二)學生會將所學之成語應用在作文中。

 (三)學生會將成語形象化。

 (四)學生會對成語學習產生喜好。

班導 陳信均老師

畢業旅行

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64

木藝博物館校外教學

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

寄信給班導

QRCode

QR Code

活動剪影秀-1

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64

木藝博物館校外教學

推文工具-1