Web Title:臺南市資訊中心班級網頁開發小組 臺南市資訊中心班級網頁開發小組

影片

影片 影片名稱
臺南龍崎牛埔農塘(牛埔泥岩水土保持教學園區) - YouTube

1 2016-02-25 鄉土 臺南龍崎牛埔農塘(牛埔泥岩水土保持教學園區) - YouTube

牛埔農塘(牛埔泥岩水土保持教學園區)(2015.03.05) 上個禮拜與同事聊天談到龍崎牛埔農塘,因阿盛未曾造訪,所以今天特地利用休假日來實現,中午逛完牛埔農塘後,下午再到這附近的虎形山公園健行,精彩豐富的龍崎山水一日遊,讚啦! 牛埔農塘(牛埔泥岩水土保持教學園區),位於臺南市龍崎區,從市道182線(25.5K處...

五個訣竅 提升英文學習效能 // 5 Tips to Improve English Learning - YouTube

2 2015-12-18 語言學習 五個訣竅 提升英文學習效能 // 5 Tips to Improve English Learning - YouTube

學習有訣竅!為什麼有些學生就是可以學得比較好、進步的比較快?在我的教學經驗中觀察到很多學習好習慣,今天跟大家分享五個學習訣竅讓你可以提升自己學習的效能。不僅限於英文,任何學習都是用喔! 學英文的秘密 https://youtu.be/Ml7GBsSpc4g 詞語搭配背單字法 https://youtu.be/Ok...

活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48

1090831迎新

Dr.eye 英文字典
維基百科查詢
萌典查生字
推文工具
搜尋
本站管理員