Web Title:111 學年度111 學年度

111 學年度 班費明細

收支日期 品項 金額
2022-08-24 班級共用學用品 -1175
2022-09-06 班費700元X28人 19600
2022-09-12 獎勵小點心 -353
2022-09-27 白板擦 -261
2022-10-29 班級共用學用品 -184
2022-11-14 運動會道具美勞材料 -928
2022-11-22 門縫條 -54
2022-11-29 袋子 -25
2023-01-03 春聯色紙 -85
2023-01-06 點心盤 -337
2023-01-06 聖誕節報佳音獎勵金 1000
2023-01-13 福兔掛飾(用聖誕節獎勵金購買) -1000
2023-01-14 作品資料夾和夾鍊袋 -1376
2023-01-19 影印費 -1322
2023-02-11 班級共用學用品 -277
2023-02-11 垃圾袋 -68
2023-02-17 天天進步集點本 -399
總計 12756
更多帳目
萌典查生字
懸浮微粒 (pm2.5) 預報