Web Title:111 學年度 幼一班111 學年度 幼一班

109-2搬家計畫:分類美勞用品

110學年度要搬回和平樓,耐震補強後的教室,昨天討論後,今天出發去教具室,搬運老師下班後整理好的美勞用品籃,到樓上教具櫃。
 •  
  1) 搬運美勞用品 (1).JPG
 •  
  2) 搬運美勞用品 (2).JPG
 •  
  3) 搬運美勞用品 (3).JPG
 •  
  4) 搬運美勞用品 (4).JPG
 •  
  5) 搬運美勞用品 (5).JPG
 •  
  6) 搬運美勞用品 (6).JPG
 •  
  7) 搬運美勞用品 (7).JPG
 •  
  8) 搬運美勞用品 (8).JPG
 •  
  9) 搬運美勞用品 (9).JPG
 •  
  10) 搬運美勞用品 (10).JPG
 •  
  11) 搬運美勞用品 (11).JPG
 •  
  12) 搬運美勞用品 (12).JPG
 •  
  13) 搬運美勞用品 (13).JPG
 •  
  14) 搬運美勞用品 (14).JPG
 •  
  15) 搬運美勞用品 (15).JPG
 •  
  16) 搬運美勞用品 (16).JPG
 •  
  17) 搬運美勞用品 (18).JPG
 •  
  18) 搬運美勞用品 (19).JPG
 •  
  19) 搬運美勞用品 (20).JPG
 •  
  20) 搬運美勞用品 (21).JPG
 •  
  21) 搬運美勞用品 (22).JPG
 •  
  22) 搬運美勞用品 (23).JPG
 •  
  23) 搬運美勞用品 (24).JPG
 •  
  24) 搬運美勞用品 (25).JPG
 •  
  25) 搬運美勞用品 (26).JPG
 •  
  26) 搬運美勞用品 (27).JPG
 •  
  27) 搬運美勞用品 (28).JPG
 •  
  28) 搬運美勞用品 (29).JPG
 •  
  29) 搬運美勞用品 (30).JPG
 •  
  30) 搬運美勞用品 (31).JPG
 •  
  31) 搬運美勞用品 (32).JPG
 •  
  32) 搬運美勞用品 (33).JPG
 •  
  33) 搬運美勞用品 (34).JPG
 •  
  34) 搬運美勞用品 (35).JPG
 •  
  35) 搬運美勞用品 (36).JPG
 •  
  36) 搬運美勞用品 (37).JPG
 •  
  37) 搬運美勞用品 (38).JPG
 •  
  38) 搬運美勞用品 (39).JPG
 •  
  39) 搬運美勞用品 (40).JPG