Web Title:111 學年度 幼一班111 學年度 幼一班

109-1體能訓練:烏龜殼

 •  
  1) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (1).jpg
 •  
  2) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (2).jpg
 •  
  3) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (3).jpg
 •  
  4) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (4).jpg
 •  
  5) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (5).jpg
 •  
  6) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (6).jpg
 •  
  7) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (7).jpg
 •  
  8) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (8).jpg
 •  
  9) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (9).jpg
 •  
  10) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (10).jpg
 •  
  11) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (11).jpg
 •  
  12) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (12).jpg
 •  
  13) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (13).jpg
 •  
  14) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (14).jpg
 •  
  15) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (15).jpg
 •  
  16) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (16).jpg
 •  
  17) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (17).jpg
 •  
  18) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (18).jpg
 •  
  19) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (19).jpg
 •  
  20) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (20).jpg
 •  
  21) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (21).jpg
 •  
  22) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (22).jpg
 •  
  23) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (23).jpg
 •  
  24) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (24).jpg
 •  
  25) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (25).jpg
 •  
  26) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (26).jpg
 •  
  27) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (27).jpg
 •  
  28) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (28).jpg
 •  
  29) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (29).jpg
 •  
  30) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (30).jpg
 •  
  31) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (31).jpg
 •  
  32) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (32).jpg
 •  
  33) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (33).jpg
 •  
  34) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (34).jpg
 •  
  35) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (35).jpg
 •  
  36) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (36).jpg
 •  
  37) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (37).jpg
 •  
  38) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (38).jpg
 •  
  39) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (39).jpg
 •  
  40) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (40).jpg
 •  
  41) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (41).jpg
 •  
  42) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (42).jpg
 •  
  43) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (43).jpg
 •  
  44) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (44).jpg
 •  
  45) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (45).jpg
 •  
  46) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (46).jpg
 •  
  47) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (47).jpg
 •  
  48) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (48).jpg
 •  
  49) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (49).jpg
 •  
  50) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (50).jpg
 •  
  51) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (51).jpg
 •  
  52) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (52).jpg
 •  
  53) 體能訓練:在烏龜殼裡保持平衡 (53).jpg
 •  
  54) 體能訓練:烏龜殼.jpg
 •  
  55) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (1).JPG
 •  
  56) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (2).JPG
 •  
  57) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (3).JPG
 •  
  58) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (4).JPG
 •  
  59) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (5).JPG
 •  
  60) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (6).JPG
 •  
  61) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (7).JPG
 •  
  62) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (8).JPG
 •  
  63) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (9).JPG
 •  
  64) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (10).JPG
 •  
  65) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (11).JPG
 •  
  66) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (12).JPG
 •  
  67) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (13).JPG
 •  
  68) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (14).JPG
 •  
  69) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (15).JPG
 •  
  70) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (16).JPG
 •  
  71) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (17).JPG
 •  
  72) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (18).JPG
 •  
  73) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (19).JPG
 •  
  74) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (20).JPG
 •  
  75) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (21).JPG
 •  
  76) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (22).JPG
 •  
  77) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (23).JPG
 •  
  78) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (24).JPG
 •  
  79) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (25).JPG
 •  
  80) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (26).JPG
 •  
  81) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (27).JPG
 •  
  82) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (28).JPG
 •  
  83) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (29).JPG
 •  
  84) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (30).JPG
 •  
  85) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (31).JPG
 •  
  86) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (32).JPG
 •  
  87) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (33).JPG
 •  
  88) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (34).JPG
 •  
  89) 體能訓練:聽音樂做進烏龜殼 (35).JPG
 •  
  90) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (36).jpg
 •  
  91) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (37).jpg
 •  
  92) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (38).jpg
 •  
  93) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (39).jpg
 •  
  94) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (40).jpg
 •  
  95) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (41).jpg
 •  
  96) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (42).jpg
 •  
  97) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (43).jpg
 •  
  98) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (44).jpg
 •  
  99) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (45).jpg
 •  
  100) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (46).jpg
 •  
  101) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (47).jpg
 •  
  102) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (48).jpg
 •  
  103) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (49).jpg
 •  
  104) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (50).jpg
 •  
  105) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (51).jpg
 •  
  106) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (52).jpg
 •  
  107) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (53).jpg
 •  
  108) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (54).jpg
 •  
  109) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (55).jpg
 •  
  110) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (56).jpg
 •  
  111) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (57).jpg
 •  
  112) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (58).jpg
 •  
  113) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (59).jpg
 •  
  114) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (60).jpg
 •  
  115) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (61).jpg
 •  
  116) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (62).jpg
 •  
  117) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (63).jpg
 •  
  118) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (64).jpg
 •  
  119) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (65).jpg
 •  
  120) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (66).jpg
 •  
  121) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (67).jpg
 •  
  122) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (68).jpg
 •  
  123) 體能訓練:聽音樂坐進烏龜殼 (69).jpg
 •  
  124) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (1).JPG
 •  
  125) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (2).JPG
 •  
  126) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (3).JPG
 •  
  127) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (4).JPG
 •  
  128) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (5).JPG
 •  
  129) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (6).JPG
 •  
  130) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (7).JPG
 •  
  131) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (8).JPG
 •  
  132) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (9).JPG
 •  
  133) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (10).JPG
 •  
  134) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (11).JPG
 •  
  135) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (12).JPG
 •  
  136) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (13).JPG
 •  
  137) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (14).JPG
 •  
  138) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (15).JPG
 •  
  139) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (16).JPG
 •  
  140) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (17).JPG
 •  
  141) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (18).JPG
 •  
  142) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (19).JPG
 •  
  143) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (20).JPG
 •  
  144) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (21).JPG
 •  
  145) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (22).JPG
 •  
  146) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (23).JPG
 •  
  147) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (24).JPG
 •  
  148) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (25).JPG
 •  
  149) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (26).JPG
 •  
  150) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (27).JPG
 •  
  151) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (28).JPG
 •  
  152) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (29).JPG
 •  
  153) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (30).JPG
 •  
  154) 體能訓練:在烏龜殼上謹慎行走 (31).JPG
 •  
  155) 體能訓練:橫跳前進 (1).JPG
 •  
  156) 體能訓練:橫跳前進 (2).JPG
 •  
  157) 體能訓練:橫跳前進 (3).JPG
 •  
  158) 體能訓練:橫跳前進 (4).JPG
 •  
  159) 體能訓練:橫跳前進 (5).JPG
 •  
  160) 體能訓練:橫跳前進 (6).JPG
 •  
  161) 體能訓練:橫跳前進 (7).JPG
 •  
  162) 體能訓練:橫跳前進 (8).JPG
 •  
  163) 體能訓練:橫跳前進 (9).JPG
 •  
  164) 體能訓練:橫跳前進 (10).JPG
 •  
  165) 體能訓練:橫跳前進 (11).JPG
 •  
  166) 體能訓練:橫跳前進 (12).JPG
 •  
  167) 體能訓練:橫跳前進 (13).JPG
 •  
  168) 體能訓練:橫跳前進 (14).JPG
 •  
  169) 體能訓練:橫跳前進 (15).JPG
 •  
  170) 體能訓練:橫跳前進 (16).JPG
 •  
  171) 體能訓練:橫跳前進 (17).JPG
 •  
  172) 體能訓練:橫跳前進 (18).JPG
 •  
  173) 體能訓練:橫跳前進 (19).JPG
 •  
  174) 體能訓練:橫跳前進 (20).JPG
 •  
  175) 體能訓練:橫跳前進 (21).JPG
 •  
  176) 體能訓練:橫跳前進 (22).JPG
 •  
  177) 體能訓練:橫跳前進 (23).JPG
 •  
  178) 體能訓練:橫跳前進 (24).JPG
 •  
  179) 體能訓練:橫跳前進 (25).JPG
 •  
  180) 體能訓練:橫跳前進 (26).JPG
 •  
  181) 體能訓練:橫跳前進 (27).JPG
 •  
  182) 體能訓練:橫跳前進 (28).JPG
 •  
  183) 體能訓練:橫跳前進 (29).JPG
 •  
  184) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (1).JPG
 •  
  185) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (3).JPG
 •  
  186) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (4).JPG
 •  
  187) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (5).JPG
 •  
  188) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (6).JPG
 •  
  189) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (7).JPG
 •  
  190) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (8).JPG
 •  
  191) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (9).JPG
 •  
  192) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (10).JPG
 •  
  193) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (11).JPG
 •  
  194) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (12).JPG
 •  
  195) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (13).JPG
 •  
  196) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (14).JPG
 •  
  197) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (15).JPG
 •  
  198) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (16).JPG
 •  
  199) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (17).JPG
 •  
  200) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (18).JPG
 •  
  201) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (19).JPG
 •  
  202) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (20).JPG
 •  
  203) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (21).JPG
 •  
  204) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (22).JPG
 •  
  205) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (23).JPG
 •  
  206) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (24).JPG
 •  
  207) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (25).JPG
 •  
  208) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (26).JPG
 •  
  209) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (27).JPG
 •  
  210) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (28).JPG
 •  
  211) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (29).JPG
 •  
  212) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (30).JPG
 •  
  213) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (31).JPG
 •  
  214) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (32).JPG
 •  
  215) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (33).JPG
 •  
  216) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (34).JPG
 •  
  217) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (35).JPG
 •  
  218) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (36).JPG
 •  
  219) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (37).JPG
 •  
  220) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (38).JPG
 •  
  221) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (39).JPG
 •  
  222) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (40).JPG
 •  
  223) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (41).JPG
 •  
  224) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (42).JPG
 •  
  225) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (43).JPG
 •  
  226) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (44).JPG
 •  
  227) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (45).JPG
 •  
  228) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (46).JPG
 •  
  229) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (47).JPG
 •  
  230) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (48).JPG
 •  
  231) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (49).JPG
 •  
  232) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (50).JPG
 •  
  233) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (51).JPG
 •  
  234) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (52).JPG
 •  
  235) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (53).JPG
 •  
  236) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (54).JPG
 •  
  237) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (55).JPG
 •  
  238) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (56).JPG
 •  
  239) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (57).JPG
 •  
  240) 體能訓練:在小烏龜殼上站立保持平衡 (58).JPG