Web Title:109 學年度 新北市市立五華國小一年三班109 學年度 新北市市立五華國小一年三班

作品分享

上傳日期 作品主題 人氣
2021-12-29 22:10:00 203上學期 1101228作品-創意美食秀 17
2021-12-15 10:09:00 203上學期 1101214作品-壽司捲 22
2021-11-25 13:23:00 203上學期 1101125作品-皇冠 29
2021-11-25 13:15:00 203上學期 1101123作品-沙鈴 37
2021-11-15 11:39:00 203上學期 1101115秀英花小詩 39
2021-11-15 11:21:00 203上學期 1101115泡泡創意花瓶 36
2021-10-20 20:54:00 203上學期 1101018作品-校刊徵圖II 57
2021-10-20 20:49:00 203上學期 1101018作品-校刊徵圖I 64
2021-09-07 14:21:00 203上學期 1100907作品-科任袋 93
2021-05-08 16:55:00 103下學期 1100506作品-心手相連卡片 68
2021-05-08 16:55:00 103下學期 1100506作品-心手相連卡片 58
2021-05-08 16:40:00 103下學期 1100504作品-髮夾 65
2021-03-30 14:55:00 103下學期 1100330我的樹朋友 65
2021-01-20 12:25:00 103上學期 1100119牛年行大運 60
2021-01-18 11:00:00 103上學期 1100115我的創意年菜 76
2021-01-14 17:28:00 103上學期 1100111作品-春聯 58
2020-12-19 11:50:00 103上學期 1091217讀報A 70
2020-12-19 11:46:00 103上學期 1091215作品-聖誕書籤 80
2020-12-09 10:55:00 103上學期 1091208作品-我是小鼓手 87
2020-11-23 20:13:00 103上學期 1091116校園安全標語 89
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19

1100907午餐時光

QRCode
QR Code
線上聊天室