Web Title:109 學年度 新北市市立五華國小一年三班109 學年度 新北市市立五華國小一年三班

203下學期 收支簿

收支日期 品項 金額
2022-02-14 二年級上學期結餘 5348
2022-02-14 文具一批 769
2022-02-23 考卷影印 -218
2022-02-24 數學作業簿 -1040
2022-03-11 獎品(玩具) -756
2022-03-15 補交文具費用(總務處) -19
2022-03-18 垃圾袋 -50
2022-03-21 內頁袋及糖果一批 -901
2022-04-06 影印卡 -300
2022-06-23 同槳會飲料 -178
2022-06-23 PIZZA -1840
2022-06-28 冰棒 -1058
總計 -243
更多帳目
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20

1110120玩具分享日

QRCode
QR Code
線上聊天室