Web Title:109 學年度 109興隆104109 學年度 109興隆104
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20

數學課活動

必備網站
網站名稱 人氣
興隆國小 698
常用國字標準字體筆順學習網 203
均一教育平台
由財團法人誠致教育基金會創辦。我們的目標是透過雲端平台提供免費的『均等、一流』的教育機會給每一個人...
106
QRCode
QR Code

110學年度 興隆國小204班功課表 download pdf

 
體育
楊長銘
國語
董雅芳
體育
楊長銘
健康
傅玉璚
國語
董雅芳
數學
董雅芳
國語
董雅芳
國語
董雅芳
數學
董雅芳
國際
葉可嘉
音樂
林舒婷
國際
葉可嘉
本土
賴麗秋
國語
董雅芳
數學
董雅芳
國語
董雅芳
數學
董雅芳
生活
董雅芳
生活
董雅芳
生活
董雅芳
  午餐時間
  午休時間
邏輯創思
董雅芳
生活
董雅芳
生活
董雅芳