Web Title:110 學年度 新北市 市立正義國民小學 四年七班110 學年度 新北市 市立正義國民小學 四年七班

109 學年度 新北市市立正義國小三年七班 收支簿

收支日期 品項 金額
2020-08-31 班費每人300 7800
2020-09-01 國語課堂練習 -1170
2020-09-01 數學重點整理 -1170
2020-09-01 社會作業簿+閱讀小達人 -3406
2020-09-01 自然作業簿 -910
總計 1144
更多帳目

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42

體育課(打擊姿勢修正+跑壘策略+防守概念)

文章選單

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

空氣品質

空氣品質完整預報

線上聊天室

倒數計時

2020 聖誕節

標籤