Web Title:108 學年度 108 學年度 嘉義縣立桃源國小二年甲班108 學年度 108 學年度 嘉義縣立桃源國小二年甲班

109學年度功課表 二甲功課表 download pdf

 
升旗
導師時間
導師時間
國語
黃純慧
國語
黃純慧
彈性閱讀
張素玲
國語
黃純慧
國語
黃純慧
數學
黃純慧
一二本土語言
唐旭民
彈性閱讀
張素玲
生活音樂
張素玲
數學
黃純慧
一二三體育
關智太
數學
黃純慧
國語
黃純慧
數學
黃純慧
彈性直笛
張碧珠.吳幸真
國語
黃純慧
生活
黃純慧
彈性數學
黃純慧
一三三健康
關智太
生活
黃純慧
  午餐時間
  午休時間
一二課輔書法
黃文賢
一二課輔美勞
羅秀美
社團直笛
關智太
一二課輔舞蹈
李若萱
一二課輔美語
李采璇
一二課輔書法
黃文賢
一二課輔美勞
羅秀美
社團閱讀
彥琪
一二課輔舞蹈
李若萱
一二課輔美語
李采璇
生活
黃純慧
一二三體育
關智太
社團太鼓
陳貝娟
生活
黃純慧
生活
黃純慧
獨輪車
教練
寫作業看書
寫作業看書

其他課表查詢

108學年度一甲 一甲功課表 download pdf