Web Title:109 學年度 109 學年度

常用網站

網站名稱 人氣
1 105學年度前教務處舊網頁 435
2 智慧社口 悅讀生活 205
3 社口國小本土語網頁 241
4 教學資源 CIRN─國民中小學課程與教學資源整合平臺 207
5 國民小學及國民中學補救教學資源平臺 PRIORI
善用資訊通訊科技 (ICT) ,以真實的問題設計和友善的反應方式,評量學生的能力或學習表現,希望能即時提供...
238
6 國民小學及國民中學補救教學方案科技化評量 PRIORI-tbt
--善用資訊通訊科技 (ICT) ,以真實的問題設計和友善的反應方式,評量學生的能力或學習表現,希望能即時提供...
267
7 教學資源 精緻教師專業發展評鑑網
教師專業發展評鑑輔導支持網絡專案計畫,彙整教師專業發展評鑑資源,提供參與試辦學校進行以專業成長為核...
184
第一頁 上一頁 1 下一頁 最後頁

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23

藝文見學之旅

搜尋

QRCode

QR Code

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

新聞RSS跑馬燈