Web Title:105 學年度 臺中市市立忠信國小行政團隊105 學年度 臺中市市立忠信國小行政團隊

本週閩南語俗語

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley  smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 smileysmileysmileysmileysmiley          乞    食    揹    葫    蘆            smileysmileysmileysmileysmiley

    smileysmileysmileysmileysmiley                          khit            tsia̍h          phāinn           hôo              lôo                              smileysmileysmileysmileysmiley

 smileysmileysmileysmileysmiley                  假           仙                    smileysmileysmileysmileysmiley

    smileysmileysmileysmileysmiley                                               ké                               sian                                                  smileysmileysmileysmileysmiley

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

enlightened比喻:為人處事不實在。enlightened

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

本土語課程

本土語言上課教學

時鐘

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
  • slider image 5
  • slider image 6
  • slider image 7
  • slider image 8
  • slider image 9

結合社區資源-運動會盛況

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報