Web Title:111 學年度 新竹縣縣立和興國小五年甲班111 學年度 新竹縣縣立和興國小五年甲班

閱讀分享

活動日期:2022-09-27
每個學期都會有兩次的班級閱讀分享給全校師生觀賞,謝謝孩子們的努力,讓我們一起把體內的戲劇魂叫出來吧!!!!!!!!

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15

當我們閱在一起part3

空氣品質

新聞RSS跑馬燈