Web Title:106 學年度 資訊教學網106 學年度 資訊教學網

四甲名片上傳

請先存成jpg檔後再上傳,若傳錯要記得刪除.
 •  
  1) 鄭雅今-作業1jpg
 •  
  2) 林燕妃-
 •  
  3) 黃鈺雯-
 •  
  4) 黃品珮-
 •  
  5) 劉奇原-
 •  
  6) 黃瑞琪-
 •  
  7) 黃元禎-
 •  
  8) 黃庭儀-
 •  
  9) 黃敬庭-
 •  
  10) 黃婷筠-
 •  
  11) 鄭傳愈-
 •  
  12) 許宥翔-
 •  
  13) 黃庭儀-

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6

105.2.24網頁製作研習

功課表 download pdf

 
  午餐時間
  午休時間
三四年級資訊
五六年級資訊
三四年級資訊
五六年級資訊

倒數計時

2016 聖誕節

QRCode

QR Code