Web Title:109 學年度 苗栗縣縣立竹興國小三年二班109 學年度 苗栗縣縣立竹興國小三年二班

2019-09-23 狂賀!本班劉勝賢同學代表竹南鎮參加108年苗栗縣全民運動會榮獲佳績

108 學年度 苗栗縣縣立竹興國小六年二班

竹南鎮108年鎮長盃田徑錦標賽

小男200公尺第一名

小男100公尺第二名

108年苗栗縣全民運動會

小男甲組4*100公尺接力第一名

小男甲組1200公尺大隊接力第一名

小男甲組4*200公尺接力第二名

小男甲組200公尺第五名

更多消息

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36

107運動會

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

倒數計時

2019 聖誕節

標籤