Web Title: 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息

立臺中教育大學辦理「2020 CLIL教學教師研習活動(第二場)」研習

(一)研習時間:109年10月31日(星期六)上午9時30分至12時10分。
(二)研習地點:國立臺中教育大學英語學系F302、F304教室。
(三)報名期間:109年9月29日(星期二)起至109年10月13日(星期二)下午5時止。
(四)活動報名:敬請至網址https://forms.gle/b9rRv5J2AyMB464Q7,於截止日期內依報名序位錄取。
(五)研習講師:宜蘭縣萬富國小許佩芬老師、新北市江翠國中吳芳蕙老師。
(六)研習對象:在職小學教師優先錄取,分2場次同時進行,每場次各40人。

因應環保無紙化,本次活動研習資料將提供於活動網頁https://ed.ntcu.edu.tw/front/NEWS__EVENTS/news.php?ID=bnRjdV9lbmdjZW50ZXImTkVXU19fRVZFTlRT&Sn=52,敬請參與研習教師至連結中下載電子檔,以便研習當日活動使用。

核予參與人員公(差)假出席活動。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69

108學年度國際教育週英語朗讀比賽

Over View

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

QRCode

QR Code

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典