Web Title: 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息 109 學年度 桃園市市立東門國小公告信息

(訊息轉知)轉知本市警察局為推廣失智症、身心障礙及發展遲緩者指紋捺印建檔服務一案。

說明:

一、依據桃園市政府警察局109514日桃警鑑字第1090032209號函辦理。

二、旨揭相關資訊摘錄如下(詳見附件):

()針對易走失民眾建立指紋檔案,即使未帶身分證明文件或樣貌改變,可經由指紋比對,即時辨識身分,儘速協助返家。

()為積極推廣旨揭服務,並充分發揮便民服務之精神,10人以上團體即可電洽本府警察局刑事鑑識中心,申請派員前往協助建檔,本項服務細項需求如下:

1、費用:免費。

2、攜帶資料:受捺印人之身分證明文件,如受捺印人為未成年,請由家屬、監護人或輔助人以簽名或按捺指紋方式簽署指紋捺印同意書(如附件),並確實以正楷填寫申請人之資料。

3、聯絡單位:桃園市政府警察局刑事鑑識中心

4、聯絡電話:(03)338-0374

三、檢附指紋捺印同意書1份,亦可至本局網頁-便民服務-檔案下載-公務檔案-特殊教育科(http://www.tyc.edu.tw/home.jsp?id=30&parentpath=0,26,28)下載。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69

108學年度國際教育週英語朗讀比賽

Over View

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

搜尋

QRCode

QR Code

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典