Web Title:106 學年度 新北市市立五華國小英語科任106 學年度 新北市市立五華國小英語科任

108-2 寒假英語小書分享

活動日期:2020-03-06
開學囉!
Tr. Maggie讓孩子們帶自己的寒假英語小書來班上分享。
寒假英語小書分享活動分為兩部分,
第一部分為口語分享活動,
第二部分則為閱讀小書票選活動。
Tr. Maggie看著孩子們認真地用英語向同學們介紹自己的英語小書,
當同學介紹時,
也能全神關注的聆聽,
真的很棒!
最後透過貼貼紙方式,
選出各班最優秀小書前三名,
接受Tr. Maggie特地準備的Doraemon棉花糖,
大家都很開心呢!
寒假英語小書分享活動,成功!

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19

109-2 What day is today?單字撲克牌活動

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

倒數計時

2017 聖誕節

標籤