Web Title:110 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年甲班110 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年甲班

110-01三甲戶外教育紀錄---北埔第一棧(紀錄02) - YouTube

一起遠足到北埔第一棧,認識膨風茶的歷史與製作過程,體驗擂茶DIY的趣味,享受客家特色茶點。
兔班管理員
活動剪影秀
 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29

小組競賽討論分享

新聞RSS跑馬燈
兔兔搜尋網
班網掃條碼
QR Code
推文工具
萌典查生字
Dr.eye 英漢字典
維基百科查詢
空氣品質
空氣品質完整預報
線上聊天室
倒數計時
2021 聖誕節
標籤