Web Title:111 學年度 111 學年度

111 學年度 鯉魚國小 五年甲班 功課表 download pdf

 
升旗/宣導
晨讀/體能
晨讀/體能
晨讀/體能
晨讀/體能
國語
許群昌老師
彈性課程(武術)
王馨鸿老師
國語
許群昌老師
國語
許群昌老師
自然
王馨鸿老師
數學
許群昌老師
資訊教育
宋偉誌老師
數學
許群昌老師
客家語
鍾林英老師
英語
吳佳蓉老師
自然
王馨鸿老師
英語
吳佳蓉老師
綜合活動
許群昌老師
英語
吳佳蓉老師
國語
許群昌老師
自然
王馨鸿老師
國語
許群昌老師
綜合活動
黃筱琪老師
數學
許群昌老師
數學
許群昌老師
  午餐時間
  午休時間
音樂
陳瓊華老師
健體
王馨鸿老師
社團活動
社會
宋偉誌老師
藝文
黃筱琪老師
社會
宋偉誌老師
彈性課程(國際)
吳佳蓉老師
社團活動
健體
王馨鸿老師
藝文
許群昌老師
社會
宋偉誌老師
數學
許群昌老師
社團活動
健體
王馨鸿老師
國語
許群昌老師

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報