Web Title:110 學年度 中平 110  五年八班110 學年度 中平 110 五年八班

班級學習計畫

認證計畫

ㄧ、英文:單字2字/日

二、閱讀:書籍1本/週

三、家事:1件/日

 

晨間閱讀規劃

週一:1.播放英語課文10分

            2.閱讀書報

週二:1.播放英語課文10分

            2.播放成語故事

            3.用成語完成造句

週三:朝會

週四:1.播放英語課文10分

            2.播放成語故事

            3.用成語完成造句

週五:1.播放英語課文10分

            2.閱讀書報

#每月完成一份國語日報的剪報學習單

 

本站管理員

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

標籤