Web Title:109 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年乙班109 學年度 新竹縣縣立北埔國小三年乙班

暑假作業說明

1. PAGAMO學習任務:每星期 國語、數學、社會各一回(各30題)

2. 樂寫網:每星期二篇以上,目標開學前達到5級

3. 每天運動30分(請紀錄運動項目,家長簽名認證)。

4. 每天做3件家事(請紀錄項目,家長簽名認證)。

5. 早睡早起,作息規律,飯後潔牙。

6. 每二周寫一篇日記(60字以上),寄到老師信箱。yukilu3727@gmail.com

   Gmail寫信教學:https://www.youtube.com/watch?v=n6mci9RLHk0

                                                                                           祝大家暑假快樂! 

                                                                                                    導師呂佩璇

本站管理員

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
  • slider image 5
  • slider image 6
  • slider image 7
  • slider image 8

晨間運動

文章選單

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

空氣品質

空氣品質完整預報

線上聊天室

倒數計時

2020 聖誕節

標籤