Web Title:111 學年度 臺南市大灣國小三年6班111 學年度 臺南市大灣國小三年6班

龍族精神

活力 勇敢 積極 負責

 

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26

流感疫苗施打

天氣一週預報

在線訪客人數

累計訪客人數

停課不停學-體育科

體育--家銘老師傳達
疫情影響的情況下,我們無法現場實際操作課程,但體育老師要請你們在家透過影片練習:熱身運動跟收操 這2個運動讓同學了解到運動前要做熱身運動,運動後要收操的重要性
 
請將以下影片一天看一次,跟著影片做一次運動10分鐘
 
綜合步法(熱身運動.增加身體的協調性)
https://www.youtube.com/watch?v=al7ak8PuA8c&list=RDCMUCi9wbhjrZ4nTIHgZ0r31v8g&index=1
 
收操的重要
https://www.youtube.com/watch?v=APfkwn3iJhg&list=RDCMUCi9wbhjrZ4nTIHgZ0r31v8g&index=2
 
待復課後,老師會作簡單的綜合步法(熱身運動)跟收操的測驗,也請同學每天在家運動10分鐘喔
在家學習,永不止盡