Web Title:109 學年度 斗六國小五年二班109 學年度 斗六國小五年二班

聯絡簿

今日作業
  1. 國習P60~P66
  2. 數習P67P68

醉落魄   蘇軾

輕雲微月,二更酒醒船初發。孤城回望蒼煙合。

記得歌時,不記歸時節。

巾偏扇墜藤床滑,覺來幽夢無人說。此生飄蕩何時歇。

家在西南,長作東南別。

本站管理員

搜尋

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報