Web Title:111 學年度 新北市私立竹林國小一年丁班111 學年度 新北市私立竹林國小一年丁班

2023-09-22 聯絡簿

今日作業
 1. Man 乙 p.18-21
 2. Math 課堂練習 p.16-18
 3. OW Unit 2 voc 21-28 2 次
老師的叮嚀
 1. 明天(9/23) 補課一天,讀整天,穿便服。按照 10/9(一)課表上課,有體育課, 女生穿褲裝。
 2. 發回週考卷 3 張(國語第 2 課/數學第 2 單元/生活第 1 單元),白卡請家長簽名, 明天交回。考卷請歸檔整理放進資料夾 (不用交回)。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26

20221223歡樂耶誕頌

手機掃碼連到此頁

QR Code

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

倒數計時

2022 聖誕節