Web Title:111 學年度 中山國小五年九班111 學年度 中山國小五年九班

110 學年度 中山國小四年六班 2022-06-15 聯絡簿

今日作業
 1. 社作P32.P33,訂P30.P31
 2. 國C L13*8
 3. 數重P55-P57,訂P53.P54
 4. 訂簽社卷(5-1).(5-2)
 5. 聽考L10.L11
 6. 帶計算機
老師的叮嚀
 1. 發段考通知

名言佳句:人生就像騎腳踏車,想保持平衡就得往前走。

本站管理員

中山國小110學年509 line@班級群組

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54

109306動物園

搜尋

萌典查生字

維基百科查詢

手機掃碼連到此頁

QR Code

倒數計時

開學日