Web Title:111 學年度 新北市集美國小 五年7班111 學年度 新北市集美國小 五年7班

特教宣導學習單 作畫照片

黃冠鳳
黃冠鳳
2021-11-18 07:48:06
為了謹守防疫及安全性問題e_smile.png
學習單作畫的部分請在家完成 並拍張作畫過程的照片e_miao.png
畫筆不拘 鉛筆 色筆 毛筆 水彩筆
題材不拘 寫自己的名字 畫山水風景 畫動物花草 或自畫像等e_love.png

用口含畫筆 或用腳夾畫筆 皆可 (擇一)


鄭同學回覆
鄭同學
2021-11-24 22:02:15

蔡同學回覆
蔡同學
2021-11-24 21:21:11


陳同學回覆
陳同學
2021-11-22 22:03:11
這是曦的學習單
是上傳作畫過程照e_miao.png 學習單是加上心得後須交回的
林同學回覆
林同學
2021-11-22 14:46:42
靖軒口含畫筆 畫花草


本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39

潔牙闖關 我最棒

搜尋

QRCode

QR Code

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

線上聊天室

倒數計時

2018 聖誕節