Web Title:109 學年度 六年乙班109 學年度 六年乙班

2018.11.27本土教育-魔法語花一頁書校內徵選

活動日期:2019-11-27
活動地點:保西國小
優秀的保西孩子們從暑假就開始製語花一頁書,結合閩南語及原住民語,豐富繪畫,也豐沛涵養-中年級組

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37

109.10.22 黃仁德老師書法展開幕

QRCode

QR Code

臺南市臺灣母語日網站