Web Title:海豚班海豚班

112.04.21藝起玩點點

活動日期:2023-04-21
活動地點:海豚班
孩子們運用不同素材,如竹籤、鈕扣、瓶蓋等,結合多元方式如刮畫、纏繞、黏貼、蓋印,讓點點呈現更多不同的創作樣貌。

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40

112.03.24點點玩遊戲